หลักสูตร การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

 • ด้วย ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับอาจารย์และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้


  1.หลักสูตร การเขียนเชิงปฏิบัติการ (Writing Workshop) เฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. รวม 30 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท


  2.หลักสูตร การสือสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Commmunication) เฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 36 ชั่วโมง  ค่าลงทะเบียน 5,200 บาท


  3.หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive Course) เฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคาม - 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. รวม 48 ชั่วโมง


  ทุกหลักสูตรจำต้องทำการทดสอบ เพื่อจัดกลุ่มในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทาง www.culi.chula.ac.th/government


  รายละเอียด คลิ๊ก


   


 • ที่มา : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  23 พฤศจิกายน 2558