แผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักการสาธรณสุขระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  •  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    13 พฤศจิกายน 2558