ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม WHO’s Financing Dialogue 2015 ครั้งที่ 2

  • ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก ในฐานะกรรมการ PBAC (Programme Budget Administration Committee) ให้เข้าร่วมการประชุม WHO’s Financing Dialogue 2015 ครั้งที่ 2 จัด ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้ทำหน้าที่รองประธานการประชุม และได้รับเกียรติให้เป็นประธานการประชุมในหัวข้อ Ensuring accountability for results and resources และ Promoting coordinated WHO resource mobilization


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    13 พฤศจิกายน 2558