การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC / OCC ประจำปี 2559

 • ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการที่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน ๒ หลักสูตร คือ

  ๑. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC)

  ๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC)

  โดยมีค่าธรรมเนียมลงทะเบียนหลักสูตร OCC คนละ ๘๕,๐๐๐ บาท และหลักสูตร ILC คนละ ๕๕,๐๐๐ บาท เบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัด (ค่าลงทะเบียนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ) และให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และผ่านเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด ดังนี้ 

  - ผู้สมัครหลักสูตร OCC สอบข้อเขียนในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะต้องมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

  - ผู้สมัครหลักสูตร ILC สอบข้อเขียนในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะต้องมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับกลาง 


  ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสามารถไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามวันที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดได้ รายละเอียดดังปรากฏสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ระเบียบการ และเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  12 พฤศจิกายน 2558