การจัดสรรทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ(ศึกษา) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน คือ

    1.หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา Human Resources Deveopment (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร

    2.หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Labour Economics and Human Resources for Health ณ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา    ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด ได้ที่ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2559 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง download แบบใบสมัคร และแบบฟอร์มประกอบการสมัครที่ www.bihmoph.net หัวข้อ "การสมัครรับทุน" หัวข้อย่อย "ทุนรัฐบาล(สำนักงาน ก.พ.)" และให้กรอกข้อมูลส่วนตัวใน "ตารางสรุปข้อมูลผู้สมัคร"  รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    4 พฤศจิกายน 2558