ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 สาขาวิชา Molecular Biology(ระดับปริญญาเอก)

  • ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ประเภททุนพัฒนาข้าราชการ(ทุนศึกษา) ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 1 ทุน คือ สาขาวิชา Molecular Biology / ระดับปริญญาเอก / ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย / คุณสมบัติเฉพาะ 1.เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2.ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3.คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 4.อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร


    ผู้สนใจสมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยยื่นใบสมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ห้อง 617 อาคาร 3 ชั้น 6) สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร


  • ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    2 พฤศจิกายน 2558