รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559

  •  ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรภาครัฐเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 จำนวน 1 ทุน คือ ทุนพัฒนาข้าราชการ ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Brian Mind Science 

    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hr.dmh.go.th


  • ที่มา : กรมสุขภาพจิต
    28 ตุลาคม 2558