ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Possibility for a Fast track in the Translation of Naturally-Derived Biomaterials into the Clinic

  • ด้วยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทรนโต้ ประเทศอิตาลี ร่วมกันจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Possibility for a Fast track in the Translation of Naturally-Derived Biomaterials into the Clinic วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-14.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย์ และรับฟังการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิถึงแนวทางในการนำวัสดุชีวภาพมาใช้ทางคลินิค      โดยวิทยากรจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 


    โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.swap-transfer.eu/registrations.html ส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่โทรสารหมายเลข 02-218-3922-3 หรือผ่าน krongthum.N@chula.ac.th


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    19 ตุลาคม 2558