ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา ครั้งที่ ๘

  • นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา ครั้งที่ ๘ (8th Global Forum on Migration and Development Summit Meeting) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ Istanbul Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center (ICEC) นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ นครเจนีวา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    16 ตุลาคม 2558