สธ. เตรียมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของไทยต่อคณะรัฐมนตรี


 • กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมจัดทำและพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สสส. สปสช. สช. และองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของไทยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  นพ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมจัดทำกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกระหว่างวันที่ ๒๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยได้กล่าวว่าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกนี้เป็นฉบับแรกของไทยและอาจเป็นฉบับแรกของประเทศกำลังพัฒนาด้วย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยและการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง ยุติธรรมและเป็นธรรม ส่งเสริมบทบาทนำและความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก การส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างนโยบายสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรและการพัฒนากลไกการประสานงาน  ซึ่งจะเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการทำงานระหว่างภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบสุขภาพไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก


  นอกจากนั้น นพ สุริยะฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์ในตอนท้ายของการประชุมฯ ว่า การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำและพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข คาดว่า สธ จะสามารถนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้


   


  .................................................


   


 • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  8 ตุลาคม 2558