โครงการอบรม Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders

  • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรม Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงสูงของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างให้สามารถเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท สามารถเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดและใบสมัครดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    25 กันยายน 2558