อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15

  • ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15                   ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2559                                                                                                                      โดยจัดให้มีการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 2 วัน คือ ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kpi.ac.th


  • ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
    22 กันยายน 2558