การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558(เพิ่มเติม)

  •  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้ง dowload แบบใบสมัคร และแบบฟอร์มหนังสืออนุญาตและสมัครรับทุนของรัฐบาล(ตามความต้องการของ สป. สธ.) ได้ที่ www.bihmoph.net หัวข้อ "การรับสมัครทุน" หัวข้อย่อย "ทุนรัฐบาล (ก.พ.)" 


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    16 กันยายน 2558