สัมมนาเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน+3 (The International Symposium : Next Generation ASEAN+3 Connectivity)

  •  ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East Asia Academics Cooperation Council - EACC) ได้จัดงาน The International Symposium : Next Generation AESAN+3 Connectivities "Trends and Opportunities in Business and Logistics Management" ในระหว่างวันที่ 23-14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยไม่เสียค่าใชจ่าย 


    ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ให้ส่งแบบตอบรับไปยังสำนักวิชาการจัดการ โทรสาร 0 5391 6694 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.สุเทพ โทร. 0 5391 7774 หรือ 09 1852 Email : suthep.nim@mfhg ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (ก่อน 12.00 น.)


     


  • ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    14 กรกฏาคม 2558