การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14

  •  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 14 เพื่อให้มีความเข้าใจในตรรกและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ จะดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 - 30 มิถุนายน 2559 ทุกวันศุกร์เวลา 17.00-20.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.00-16.00 น.


    ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ www.kpi.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบประกอบให้ครบตามที่ระบุในคู่มือการสมัครเข้ารับการศึกษา ไปยังสถาบันพระปกเกล้าโดยตรง ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
    8 กรกฏาคม 2558