ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Management on Operation, Repair and Maintenance of Cardiac, Imaging and Nuclear Medicine Equipment

  •  ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องรัฐบาลอินเดีย ให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Management on Operation, Repair and Maintenance of Cardiac, Imaging and Nuclear Medicine Equipment ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - 22 มกราคม 2559 รายละเอียดคลิ๊ก


  • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    24 มิถุนายน 2558