รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๘

  • ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สรุปภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    19 มิถุนายน 2558