ASEAN Healthcare Policy Fellowship

  •  ด้วยกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสิงคโปร์ แจ้งจะจัด ASEAN Healthcare Policy Fellowship สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายสาธารณสุข ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมต้องเป็นระดับผู้ช่วยหรือรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการจัดทำนโยบายการดูแลสุขภาพ 


    ทั้งนี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอบรม แต่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เสนอชื่อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเดินทางระหว่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 


    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ขอให้จัดทำใบสมัครซึ่งระบุสาขาที่ประสงค์เข้ารับการอบรม และให้นำส่งสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    25 พฤษภาคม 2558