เปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี 2559

 •  ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่าประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส(SV) ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี 2559 
  กระทรวงสาธารณสุขพิจารณารายละเอียดแนวทางความร่วมมือแล้ว เห็นว่าฝ่ายญี่ปุ่นกำหนดให้กระทรวงสามารถรับความร่วมมือ 3 สาขา  • สาขา Disable Support และสาขา Aging สำหรับอาสาสมัครญี่ปุ่น(JOCV) และอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส(SV)

  • สาขา City Environmental Improvement สำหรับอาสาสมัครญุ่ปุ่นอาวุโส(SV)


  หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญุ่ปุ่น ในหัวข้อความร่วมมือที่เกี่ยวข้องให้จัดทำข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษ www.tica.thaigov.netหัวข้อแบบฟอร์ม จำนวนข้อเสนอละ 3 ชุด ส่งมายังสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558


 • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
  5 มิถุนายน 2558