ผลการประกวดโลโก้ภายใต้คำขวัญ “Two Hearts, One Health”

  • ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดกิจกรรมประกวดโลโก้ภายใต้คำขวัญ “Two Hearts, One Health” เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีแห่งความสัมพันธ์อันดีในความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ นั้น

    คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจากทั้งหมด 29 แบบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยเจ้าของผลงานที่ชนะเลิศได้แก่ คุณสมชาย นิลแก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้มีการประกาศผลการคัดเลือกในกิจกรรม Kick Off เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558


    It is our pleasure to announce that the Thailand Ministry of Public Health (MOPH) - U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 35th Anniversary logo design was awarded to Khun Somchai Nilkaew with the University of the Thai Chamber of Commerce. The five member MOPH-CDC 35th Anniversary Committee reviewed 29 different logos on April 29th 2015. The logo winner was announced at the 35th Year Anniversary Kick Off Event on May 8th 2015.
  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    19 พฤษภาคม 2558