ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 •  ด้วยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 หลักาูตร


  1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน


  2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลาศึกษา 1 ปี


  โดยมีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจาก Rockefeller Foundation 


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tm.mahidol.ac.th/eng/academic/aca_mscbhi_overview.htm


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  12 พฤษภาคม 2558