เปลี่ยนแปลงและขยายกำหนดการรับสมัครหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7

 • ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการทูตการต่างประเทศ และการบริหารภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะผู้แทนประเทศในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมิติต่างๆ ในระดับสากล ให้กับผู้บริหารซึ่งปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศ โดยจะพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรืออำนวยการ (ระดับสูงและระดับต้น) หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีค่าธรรมเนียมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท) เบิกหน่วยงานจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mfa.go.th/dvifa หัวข้อ “หลักสูตรนักบริหารการทูต” นั้น  บัดนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มีประประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนบท.๗ ดังนี้

  ๑. งดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยจะจัดกิจกรรมอื่นแทน

  ๒. ค่าธรรมเนียมการอบรมลดลงจาก ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๖๕,๐๐๐ บาท

  ๓. เลื่อนกำหนดปิดรับสมัครออกไปเป็นวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๘ และเลื่อนวันประกาศผลคัดเลือกไปเป็นวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘

  ทั้งนี้กำหนดการฝึกอบรมยังคงเป็นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เหมือนเดิม และหลักสูตรยังคงได้รับการรับรองเหมือนเดิม รายละเอียดดังปรากฏในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ https://drive.google.com/file/d/0ByOImixSxMqwbmstNVBTRVBrX3c/view?usp=sharing&pli=1 หรือที่ http://www.mfa.go.th/dvifa/th/training/4037/54106-หลักสูตรนักบริหารการทูต-(นบท.)-รุ่นที่-7-ปี-2558.html คลิก ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร   


 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  24 มีนาคม 2558