การประชุม 3rd United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction

  • ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 3rd United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ Sendai International Center เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย


    ๑) วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น


    ๒) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม Working Session on “Reducing Risks for Epidemics & Pandemics” ณ. Exhibition Hall 1, Sendai International Center โดยร่วมเป็นผู้ร่วมอภิปรายและนำเสนอต่อที่ประชุมในหัวข้อ “Intersectoral action to Address Epidemics and Pandemics in a Changing Climate – the Experience of One Health”     


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    18 มีนาคม 2558