การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๗

  • กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการทูตการต่างประเทศ และการบริหารภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะผู้แทนประเทศในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมิติต่างๆ ในระดับสากล ให้กับผู้บริหารซึ่งปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศ โดยจะพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรืออำนวยการ (ระดับสูงและระดับต้น) หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีค่าธรรมเนียมรายละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท) เบิกหน่วยงานจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mfa.go.th/dvifa หัวข้อ “หลักสูตรนักบริหารการทูต”


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    11 มีนาคม 2558