IOM Thailand เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ Mr. Jeffrey Labovitz, Chief of Mission, IOM Thailand และคณะ รวม ๒ คน เข้าเยี่ยมคารวะนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม) นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข นางสาวดารณี  คัมภีระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นางศิรินาถ เทียนทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าร่วม สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะ     


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    12 กุมภาพันธ์ 2558