ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ในและ/หรือต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558

 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558


  1.ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง Click

  2.ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง Click

  3.ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ Click


  ผู้สนใจสมัครสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม และdownloadประกาศรับสมัคร และแบบฟอร์ม สนง. ก.พ.5 ได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม"


 • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
  27 มกราคม 2558