ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

 •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ในและ/หรือ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558


  1.ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง Click

  2.ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง Click

  3.ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ Click


  ผู้สนใจสมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และdownloadแบบฟอร์ม สนง ก.พ.5ได้ที่ www.ocsc.go.th 


 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  27 มกราคม 2558