ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558

 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ(ฝึกอบรม)(ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click


  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งdownloadแบบใบสมัคร และแบบฟอร์มหนังสืออนุญาตและสมัครรับทุนของรัฐบาล ได้ที่ www.bihmoph.net หัวข้อ "การสมัครรับทุน" ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครได้โดยตรงที่หน่วยงานเจ้าของทุน 


  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2558


  รายละเอียดระยะเวลาทุน CLICK


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
  23 เมษายน 2558