ทุนพัฒนาบุคลากรของรัฐ

  •  ด้วนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ) สามารถ download ใบสมัคร และแบบฟอร์มหนังสืออนุญาตและสมัครรับทุนรัฐบาล ได้ที่ www.bihmoph.net โดยขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยสังเขปใน ตารางสรุปข้อมูลผู้สมัคร


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    23 ธันวาคม 2557