ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อจากองค์การอนามัยโลกเข้าพบปะหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 Dr. Luminita Sanda ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อจากองค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่และคณะรวม ๒ คน พร้อมทั้งที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของ Tobacco Free Initiative จากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมด้วย Dr. Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและคณะ เข้าพบปะหารือกับนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบเช้าร่วม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบของโลกที่ออกโดยองค์การอนามัยโลก สรุปผลการหารือ


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    28 พฤศจิกายน 2557