โครงการอบรม Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders

  • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรม Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการระดับกลางถึงสูงของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างให้สามารถเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๐๐๐ บาท สามารถเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดและใบสมัครดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    25 พฤศจิกายน 2557