การประชุม National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

  • เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2557 นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เกี่ยวกับการใช้ Health Technology Assessment (HTA) และการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งความร่วมมือในอนาคตเพื่อสนับสนุนประเทศอื่นๆ ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางในการพัฒนาศักยภาพ HTA สรุปผลการประชุมและบันทึกความเข้าใจ


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    17 พฤศจิกายน 2557