การประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างเอกสารสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓

  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อร่างเอกสารสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายหลังจากที่ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐไปแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารระดับสูง/ผู้แทน ประมาณ ๖๐ คน จากส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง สภาวิชาชีพต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นตัน เข้าร่วมให้ความคิดเห็นหลากหลายที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓
  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    6 พฤศจิกายน 2557