การประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างเอกสารสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓

  • เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาครัฐต่อร่างเอกสารสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ ๗๐ คน ทั้งจากส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยจะจัดให้มีการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


     
     


       • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    5 พฤศจิกายน 2557