ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.)

  • ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก แจ้งรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2558 


    ติดตามการเปิดรับสมัครของหลักสูตรฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    9 ตุลาคม 2557