ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program(YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา 2558

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน ระดับปริญญาโท สาขา Public Administration หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559


    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 ตุลาคม 2557 


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนศึกษาต่อ(ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ) 


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    29 กันยายน 2557