การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการขจัดโรคคาลา อาซา

  • เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓๒ (32nd Meeting of the Ministers of Health of Countries of the WHO South-East Asia Region: HMM) ณ โรงแรม Pan Pacific Sonargaon กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการขจัดโรคคาลา อาซา (Kala-azar) ให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๕ ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฎาน อินเดีย เนปาล และไทย ซึ่งบันทึกความเข้าใจมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคคาลา อาซา ให้เหลือน้อยกว่า ๑ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน / ปี ในระดับอำเภอ หรือตำบลภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๗  สำหรับสาขาความร่วมมือประกอบด้วย การจัดสรรทรัพยากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ  การวิจัย การสร้างศักยภาพ และการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ Dr. Margaret Chan ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และ Dr. Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    10 กันยายน 2557