การสมัครรับทุนรัฐบาล(สนง.ก.พ.)

  • ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ) จำนวน 4 ทุน ใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1.สาขา Health Service and Policy (นโยบายการบริการด้านสุขภาพ) 2.สาขา Nursing (การพยาบาล) 3.สาขา Management Information System (การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ) 


    บัดนี้ได้ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 24 ตุลาคม 2557 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    9 กันยายน 2557