โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานฯ ในองค์กรระหว่างประเทศ

  •  ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ในตำแหน่ง Technical officer on Health Workforce Education Protocal (s) and Tools ณ องค์กการอนามัยโลก (WHO)  คณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เห็นควรให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการเพื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรฯ ที่เป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคคล สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เตรียมการประชุม ตลอดจนติดตามผลการประชุมรางวัลสมเด็จเด็จเจ้าฟ้ามหิดล


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nhso.go.th


    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2557 ทาง email : pianghatai@nhso.go.th พร้อมแนบสำเนาหลักฐานประกอบ


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    3 กันยายน 2557