โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2558

 •  ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 2


  ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557


  ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และค่ายหาดทรายทอง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 


  โดยจะพิจารณาให้ทุนฝึกอบรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จำนวนไม่เกิน 35 คน 


  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opp.go.th


  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 17 กันยายน 2557 


   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
  28 สิงหาคม 2557