ทุนรัฐบาลหลักสูตร Ethics, Governance and Anti Corruption

  • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ทุนฝึกอบรมแบบกลุ่มตามความต้องการเร่งด่วนของรัฐบาลหลักสูตร Ethics, Givernance and  Anti Corruption) จำนวน 10 ทุน 


    การรับสมัครจะถือวันที่ที่ส่ง e-mail ต้นทางเป็ฯสำคัญ เอกสารที่ส่งหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 24.00 น. จะไม่ได้รับการพิจารณา


    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนฝึกอบรม


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    7 สิงหาคม 2557