การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขของอาเซียน ครั้งที่ 9

  • ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขของอาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development - SOMHD) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสามาชิกอาเซียนรวมทั้งผู้แทนองค์การรหว่างประเทศด้านสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    4 สิงหาคม 2557