การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขอาเซียน เพื่อเข้าสู่วาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขภายหลังปี 2558

  • กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขของประเทศอาเซียนเพื่อหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขอาเซียนในการเข้าสู่วาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขภายหลังปี 2558 ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และองค์การรระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    4 สิงหาคม 2557