ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง GO LIVE:Healthcare Supply Chain&Logistics การขึ้นระบบจริง:การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์

  •  ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (Loghealth) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง Go LIVE:Healthcare Supply Chain&Logistics การขึ้นระบบจริง:การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน


    ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ กรุณาตอบกลับเข้าร่วมประชุมที่ loghealthmahidol@gmail.com หรือโทรสาร 02-889-2399 หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-889-3599 คุณวิมล หงษ์ลอย


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล
    25 กรกฏาคม 2557