การประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๗ (WHA67 After Action Review: AAR)

  • กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๗ (WHA67 After Action Review: AAR) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๕ รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านต่างประเทศ เป็นประธานฯ โดยมีผู้บริหาร และนักวิชาการซึ่งเป็นผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุม WHA67 และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ และจัดทำข้อเสนอแนะต่อกระทรวงฯ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับโลกในสาขาที่มีความสำคัญต่อไป ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เสนอประเด็นที่ควรดำเนินการในขณะนี้ ได้แก่ (๑) Post-2015 Development Agenda (๒) UHC (๓) Migrant Health (TB, HIV/AIDS, Malaria) (๔) AMR-IHR-Global Health Security (๕) Access to Medicine (๖) NCDs (ex Tobacco) (๗) Health Workforce (ex. Transformative education) (๘) ASEAN Health Agenda สรุปผลการประชุม


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    7 กรกฏาคม 2557