ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของ International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น

  •  ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของ International University of Health and Welfare (IUHW) ญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย   โดยผู้รับทุนการศึกษาของ IUHW ต้องมีทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับN2 ของการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) และต้องเดินทางกลับประเทศของตนหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ นอกจากนั้น ผู้รับทุนไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษระหว่างได้รับทุน หากถูกพักการศึกษาหรือเรียนซ้ำ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัว    ทุนการศึกษาของ IUHW ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าแรกเข้า ค่าอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าเดินทางระหว่างที่พักกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่รวมค่าเครื่องบินโดยสารไป-กลับญี่ปุ่น


    กำหนดรับสมัครจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 


    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Mr.Yoshiyuki Yamamoto / Ms.Mami Enoki   Tel.03-3475-5062 / Fax.03-3457-5076   E-mail : International@iuhw.ac.jp 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    1 กรกฏาคม 2557