การสัมมนา เรื่อง Leveraging Information and Communication Systems for Enhancing Supply Chain Resilience to Disasters in APEC

  • ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนา เรื่อง Leveraging Information and Communication Systems for Enhancing Supply Chain Resilience to Disasters in  APEC  เพื่อส่งเสริมความเข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในยามเกิดภัยภิบัติ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงจากองค์การระหว่างประเทศ ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม Amari Watergate 


    ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกรุณาส่งแบบตอบรับ(สิ่งที่ส่งมาด้วย2) ทางโทรสารหมายเลข 0 2643 5247 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ m.wanjan@gmail.com และ t.nathakorns@gmail.com 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    13 มิถุนายน 2557