โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน

  •  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสาขาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และสาขาการพัฒนาเยาวชน และสาขาการศึกษาด้านการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสาขาอาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกประสบการณ์กับเยาวชนญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.opp.go.th/fileupload/news/fileup/300557_1401438852.pdf


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
    6 มิถุนายน 2557