โครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Thailand

  • ด้วยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ ม.กรุงเทพ ดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูล GEM ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติในการทำวิจัยด้านผู้ประกอบการประเทศไทย โดยคณะมีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัย เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และกิจกรรมของผู้ประกอบการในประเทศไทย ประจำปี 2555 เสร็จเรียบร้อย http://www.gemconsortium.org/docs/download/3087 และม.กรุงเทพ ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิตสาขาความเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียว ในประเทศไทยที่ร่วมมือกับ Babson College สหรัฐอเมริกา  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    1 พฤษภาคม 2557