คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาวิชาการ"สัมมนาการสุขภาพระหว่างประเทศ"

  •  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสุขภาพระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ได้นำเสนอประสบการณ์จากโครงการภาคสนาม และในการจัดสัมมนาดังกล่าว ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : มหาวิทยาลัยรังสิต
    1 พฤษภาคม 2557